Game Chiến Thuật

Game Chiến Thuật

Game chiến thuật là một trò chơi (ví dụ như trò chơi trên bàn cờ) trong đó các kỹ năng ra quyết định không bị ép buộc và thường tự chủ của người chơi có ý nghĩa quan trọng trong việc xác định kết quả. Hầu hết tất cả các trò chơi chiến thuật đều yêu cầu tư duy theo kiểu cây quyết định nội bộ và thường là nhận thức tình huống rất cao.

Game chiến thuật cũng được coi là hậu duệ của game chiến tranh và xác định chiến thuật dựa trên bối cảnh chiến tranh. Trò chơi chiến thuật là một trò chơi chủ yếu dựa vào chiến thuật và khi xác định chiến thuật là gì, cần phải tính đến hai yếu tố: độ phức tạp của nó và các hành động ở quy mô trò chơi.

Thể Loại Games